Classical and quantum simulations of dislocations in crystals ; Simulaciones clásicas y cuánticas de dislocaciones en sólidos ; Simulacions quàntiques i clàssiques de dislocacions a sòlids

Full text: Download

Publisher: Unknown publisher

Preprint: policy unknown. Upload

Postprint: policy unknown. Upload

Published version: policy unknown. Upload