An ecosystem services analysis of the Fagaras Mountains, Romania

Full text: Unavailable

Publisher: Unknown publisher

Preprint: policy unknown. Upload

Postprint: policy unknown. Upload

Published version: policy unknown. Upload

Contact authors Contact

Abstract
Linnell, J. D. C. & Kaltenborn, B. P. (2016). An ecosystem services analysis of the Fagaras Mountains, Romania - NINA Report 1251. 37 pp. This report builds on previous studies which have focused on biodiversity and the socioeconomic context of the Fagaras mountains in Romania. The aim is to integrate the findings of these studies into an ecosystem services framework to help provide a holistic assessment of the costs, benefits and trade-offs associated with different development paths in the region. We categorised a diversity of provisioning, regulatory, and cultural ecosystem services that are currently being exploited, along with a range of services that have the potential to be exploited. Considerable trade-offs exist, with the choice to exploit some services leading to a severe reduction in the ability of the ecosystem to deliver on other services. To illustrate this we developed three scenarios called (1) Intensive use of provisioning resources, (2) Sustainable and extensive multi-use, and (3) Wilderness. Scenario 1 was largely incompatible with the other 2 scenarios, and with the Natura 2000 status of the site. In contrast, scenarios 2 and 3 showed a great deal of scope for integration given sufficient large-scale spatial planning and the introduction of best practice guidelines on all activities. A combination of scenarios 2 and 3 may in fact be necessary to deliver on the broad goals of these Natura 2000 sites, The possibility for turning these scenarios into viable community development pathways is discussed, and many social and institutional challenges have been identified. ; Linnell, J. D. C. & Kaltenborn, B. P. (2016). An ecosystem services analysis of the Fagaras Mountains, Romania - NINA Report 1251. 37 s. Denne rapporten bygger på tidligere studier som omfatter biodiversitet og den sosio-økonomiske konteksten i Fagaras fjellene i Romania. Målsettingen er å integrere resultatene av disse studiene i et økosystemtjeneste-rammeverk for å bidra til en mer helhetlig vurdering av kostnader, goder og avveininger forbundet med ulike utviklingsretninger i regionen. Vi har kategorisert et mangfold av forsynende, regulerende og kulturelle økosystemtjenester som blir utnyttet, i tillegg til en rekke økosystemtjenester som har potensial for utnyttelse. Det finnes mange avveininger hvor noen valg av utnyttelsesmuligheter av økosystemtjenester vil gå på bekostning av andre typer tjenester. For å illustrere dette har vi utviklet tre scenarioer kalt (1) Intensiv utnyttelse av forsynende ressurser, (2) Bærekraftig og ekstensiv flerbruk, og (3) Villmark. Scenario 1 er stort sett uforenlig med de to andre scenarioene og med Natura 2000 status for området. Scenario 2 og 3 gir derimot gode muligheter for integrering, forutsatt arealbruksplanlegging over tilstrekkelig store områder og innføring av ‘best practice’ retningslinjer for alle typer aktiviteter. En kombinasjon av scenario 2 og 3 er sannsynligvis påkrevd dersom man skal oppfylle de brede målsettingene for denne type Natura 2000 områder. Vi diskuterer hvordan disse scenarioene kan nyttes i å utforme gode utviklingsretninger for lokalsamfunnene, inkludert en rekke samfunnsmessige og institusjonelle utfordringer. ; © Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.