Published in

Zenodo, 2020

DOI: 10.5281/zenodo.4086540

Links

Tools

Export citation

Search in Google Scholar

Parkinson Hastalığı ve Normal Basınçlı Hidrosefali Olgularının Dikkat Testleri Açısından Karşılaştırılması

Journal article published in 2020 by Şevki Şahin ORCID
This paper is made freely available by the publisher.
This paper is made freely available by the publisher.

Full text: Download

Question mark in circle
Preprint: policy unknown
Question mark in circle
Postprint: policy unknown
Question mark in circle
Published version: policy unknown

Abstract

Amaç: İdiyopatik Parkinson hastalığı (PH) ile idiyopatik normal basınçlı hidrosefali (NBH) arasında kliniğe ilk başvuru sırasında nadiren tanısal karışıklıklar yaşanabilir. Bu aşamada ekstrapiramidal bulguların daha ayrıntılı değerlendirilmesinin yanı sıra, olguların bilişsel açıdan da ayrıntılı incelemeleri yapılmalıdır. Daha önce her iki hastalıkta da yakın bellek sorunları bildirilmesine rağmen, olası dikkat sorunları henüz ayrıntılı olarak değerlendirilmemiştir. Metod: Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi uyumlu olan Standardize Mini Mental Test (SMMT) puanı 26 ve üzeri olan, PH ve NBH tanı ölçütlerini karşılayan olgular çalışmaya alınmıştır. PH grubu için Hoehn Yahr Evrelemesi, NBH grubu için ise Kiefer Ölçeği puanı 2'nin üzerinde olan olgular çalışma dışı bırakılmıştır. Basit dikkat için; ileri sayı menzili, karmaşık dikkat için; geri sayı menzili, kategorik-sözel akıcılık, hikâye izleme, Lurianın alternan çizimleri ve Stroop testleri (1.renk okuma süresi, 2.renkli kelimeyi okuma süresi, 3.farklı renk zeminde rengin adını okuma süresi) kullanıldı. Sonuçlar: Toplam 35 PH (12 kadın/23 erkek, yaş ortalaması: 73±5) ve 30 NBH (14 kadın /16 erkek yaş ortalaması: 74±8) olgusu çalışmaya alındı. İki grup karşılaştırıldığında basit dikkati değerlendirmek için kullanılan ileri sayı menzili puan ortalamaları açısından istatistiksel fark saptanmadı. Karmaşık dikkat testlerinden ise sadece Stroop testinin; farklı renk zeminde rengin adını okuma süresinde NBH grubunda PH grubuna göre anlamlı düzeyde uzama saptandı. Tartışma: Sonuçlarımız PH’de kompleks dikkatin hastalığın başlangıç evresinde NBH olgularına göre korunmuş olduğuna işaret etmektedir. Bu bulguyu elde ettiğimiz Stroop testi, klinik ve radyolojik bulguların yanı sıra ayırıcı tanıya katkıda bulunabilir. Daha fazla sayıda hasta ve parametre içeren çalışmalar gereklidir.